Afrikaans‎ > ‎

Inwonersvereniging V&A

1. Wat is die doel daarvan om 'n lid te wees?
'n Belastingbetalersvereniging (BBV) is 'n saamstaan-aksie. Die inwoners groepeer saam om hul regte te beskerm ten opsigte van die dienste wat die munisipaliteit moet lewer en die bewaring van hul omgewing.

2. Wie kan lid word?
Lidmaatskap is oop vir almal woonagtig in Wavecrest, Kabeljous, Sentraal, C Place en omliggende gebiede. Lidmaatskap is ook oop vir enigeen wat eiendom besit en belasting betaal in enige van die bogenoemde gebiede, hetsy inwoner of nie.

3. Is die BBV suksesvol? 
Ja, hy het ‘n goeie getuigskrif. Bedingingsmag is die geheim van ‘n BBV se sukses. Hoe meer lede hy het, hoe meer bedingingsmag sal hy by 'n munisipaliteit verkry. Elke lid voeg waarde en mag by. Dis ‘n kwessie van groepskrag.

4. Wie is in beheer van die BBV?
U is! Al die lede van die BBV hou een keer 'n jaar 'n algemene jaarvergadering en kies 'n bestuurskomitee. Die bestuurskomitee verteenwoordig die BBV waar nodig. Stel uself beskikbaar!  Wysigings aan die grondwet is ook onderworpe aan die goedkeuring van die algemene jaarvergadering.

5. Hoeveel beloop lidmaatskapgeld?
Stemgeregtigde lidmaatskap vir volle jaar – R40
Stemgeregtigde lidmaatskap vir half-jaar – R20 (Julie tot Desember )
Lidmaatskap sonder stemreg - Gratis
Stemgeregtigde lede mag op besluite voorgestelde by die AJV en spesiale algemene vergaderings stem. Nie-stemgeregtigde lede mag nie stem nie, maar andersins geniet al die voordele van lidmaatskap.

6. Hoekom is daar lidmaatskapgeld?
Om administratiewe uitgawes te dek. Dit sluit in kopieerwerk en posgeld om byvoorbeeld nuusbriewe en kennisgewings van vergaderings uit te stuur.  In die toekoms sal die vereniging in dié verband meer van onder meer rekenaartegnologie gebruik maak.

7. Hoe sluit ek aan?
Klik 
hier en verkry 'n aansoekvorm in Afrikaans of hier vir 'n Engelse een.

8. Hoe werk die BBV se bestuurskomitee?
Die komitee vergader maandeliks, beurtelings by ‘n komiteelid se huis.  ‘n Agenda word vooraf saamgestel en ‘n notule word van elke vergadering gehou.  Elke lid het ‘n spesialiteit waarna hy/sy moet omsien. 

9. Is enige partypolitiek betrokke by die BBV?
Geensins. As 'n bestuurslid 'n partypolitieke kandidatuur vir enige owerheidsverkiesing aanvaar, moet so 'n persoon sy/haar pos ontruim. Partypolitiek word ook nie by enige vergaderings bedryf nie. Daar is geen beswaar as 'n bestuurskomiteelid in sy/haar persoonlike hoedanigheid die politieke party van sy/haar keuse op enige wyse ondersteun nie, solank dit nie tot nadeel van die BBV is nie.

10. Het lidmaatskap enige persoonlike voordeel vir my?
Die belangrikste is dat u die kollektiewe krag toevoeg en dat u hierdie krag van u omgewing se mense agter u het wanneer u dit benodig. U kry ook inspraak in munisipale sake in u onmiddellike omgewing.  Weer eens, dit gaan oor groepskrag.

11. Hoe maak ek as ek wil hê die BBV moet my help?
Kontak enige lid. Klik 
hier vir hul besonderhede.

12. Hoe lank bestaan die BBV reeds?
Sedert 1987.  Uiteraard is daar ‘n verskil tussen die vereniging se werksaamhede vóór en ná demokratisering in 1994.

13. Is die BBV by enige ander organisasies geaffilieer?
Ja, slegs by die Federation of Kouga Ratepayers’ and Residents’ Associations (FEKRRA). Dit is ‘n saambreelorganisasie van soortgelyke verenigings as die Jeffreysbaaise-belastingbetalersvereniging in Kouga.

14. Wat is die verskil tussen 'n BBV en 'n wykskomitee?
• ‘n BBV is ‘n onafhanklike organisasie en het spontaan by die inwoners ontstaan. In ons geval reeds in 1987.
•  Wykskomitees is iets nuut. Die Regering het dit ingestel in ‘n poging om inwoners meer betrokke by munisipale sake te kry. Elke raadslid moet, ingevolge die Wet op Munisipale Stelsels, ‘n wykskomitee hê. Die raadslid is die voorsitter.  Komiteelede is as‘t ware die raadslid se oë en ore. In wese is albei waghonde oor munisipale sake in ‘n bepaalde munisipale wyk.
(“Wykskomitee” is seker nie die bes-gekose naam nie, want politieke partye het ook wykskomitees en selfs kerke ook.)

15. Wat is die ware verskil?
• ‘n BBV is sy eie baas. Hy kan hom tot regsoptrede wend en hom by enige organisasie, tot sy voordeel, affilieer.  
• Wykskomitees staan onder die beheer van die speaker van die stadsraad. Die speaker sal altyd gebind bly om die belange van die munisipaliteit te bevorder, meer nog:  tot die politieke party wat die munisipaliteit beheer.
• Die BBV, as ‘n organisasie, mag nie dispute met die munisipaliteit mag verklaar nie.  Dog hy kan sy lede aanmoedig om individueel dispute te verklaar, dit koördineer en dit as ‘n eenheid aan die munisipaliteit oorhandig met sekere voorwaardes.

16. Is daar plek vir albei (BBV’s en wykskomitees)?
Gewis, al is daar oorvleueling. ‘n BBV behoort aan die mense van ‘n omgewing en hulle het die reg om hom tot enige wettige optrede te wend. Wykskomitees bied ondersteuning aan raadslede. Albei werk in die belang van die inwoners.
•  Ongelukkig het wykskomitees ‘n swak rekord.  Die meeste van hulle vergader selde of nooit, ondanks die geldelike ondersteuning van duisende rande wat elkeen jaarliks van die munisipaliteit kry.

17.  Wat is die BBV se standpunt oor protes-aksies en belastingweerhouding?
Die vereniging se amptelike standpunt is:
• Dat hy hom verbind tot onderhandelinge met die Kouga-munisipaliteit  in ooreenstemming met erkende, eerbare beginsels
• Dat die vereniging meer aggressiewe maatreëls sal ondersteun as onderhandelinge as onderhandelinge met die Kouga-munisipaliteit faal.

18. By wie klop ek eerste om hulp aan: my raadslid, die BBV of ‘n wykskomiteelid? 
Begin by die munisipaliteit. Klik 
hier vir 'n lys van belangrike telefoonnommers.
As jy 'n probleem aan te meld, soos 'n slaggat of 'n water lek, kan jy'n voorval verslag oor Mobilitate.
As dit onsuksesvol is, kontak u raadslid, of u wykskomiteelede.
As dit ook onsuksesvol is, kontak enige lid van die belastingbetalersvereniging.

19. As ek eers die munisipaliteit en dan 'n raadslid moet kontak en dan eers die BBV, wat is dan die doel daarvan om by die BBV aan te sluit?
• Munisipale amptenare word betaal om hul werk te doen -- uit die sak van die inwoners.
• Dieselfde geld vir raadslede. Laasgenoemde wil boonop graag hê dat die kiesers van hul wyke moet kennis neem dat hulle die werk doen waarvoor hulle verkies is. Met die volgende verkising  wil hulle u stem hê.  Gun hulle dit om hul werk te doen.  Per slot van sake, u betaal hulle om dit te doen.
• Die BBV se bestuur bestaan uit vrywillgers. Dog hy geniet toegang tot die munisipale bestuurder en die media vanweë sy groepskrag. Die BBV is dus 'n laaste uitweg as die amptenary en raadslede in hul taak faal. Die BBV kan selfs, as dit nodig is, binne ‘n kort tydjie mense mobiliseer om selfs massaprotes aan te teken. Dit het al gebeur – met sukses.

20. Waar kom FEKRRA in die prentjie?
Soos vroeër gemeld, staan dit vir Federation of Kouga Ratepayers’ and Residents’ Associations.

FEKRRA is die spreekbuis van sy geaffilieerde verenigings.  Hy kan net optree as as hy ‘n mandaat van sy lede ontvang het.

Dié organisasie bestaan tans uit verteenwoordigers, normaalweg die voorsitter, van die volgende (almal in die Kouga-munisipale gebied):
• Astonbaai-gemeenskapsverenging;
• Cape St Francis Burgerlike Vereniging;
• Jeffreysbaai-belastingbetalersvereniging;
• Oesterbaai-belastingbetalersvereniging;
• Paradysstrand-gemeenskapsverenging;
• St Francisbaai-inwonersvereniging en
• Humansdorp-belastingbetalersvereniging (probeer nog op die been kom).
(Hoewel hulle verskillende name het, het hulle almal dieselfde doel.)

Hulle vergader van tyd-tot-tyd om gemeenskaplike, oorhoofse munisipale probleme aan te spreek.

Indien nodig, sal hulle uit een mond met die munsipaliteit onderhandel. Dit is weer eens groepskrag van plaaslike mense, maar oor ‘n breër front.

Die volgende plekke in Kouga het nie belastingbetalersverenigngs of soortgelyk nie en word nie op FEKRRA verteenwoordig nie: Centerton, Gamtoosmond, Hankey, Kruisfontein, Kwanomzamo, Loerie,Ocean View, Patensie, Pellsrus, Ramaphoza Village, Sea Vista, Thornhill, Tokyo Sexwale, Umzamowethu en Weston.

21. Raadslede, wykskomitees, die BBV, FEKRRA en politieke partye. ‘n Mens raak verward tussen dié klomp. Boonop wil almal my ondersteuning hê. Waar val ek in?
Dit kan oorweldigend voorkom. Wees gerus. Almal se mikpunt is om u en u omgewing te beskerm.
• Ondersteun u raadslid. Hy is verkies om u in die stadsraad te verteenwoordig. Sy wykskomitee is sy verantwoordelikheid. 
• Sluit aan by die BBV en gee uself ‘n plek in die groepskrag van u omgewing.
• U vereniging se bestuurskomitee sal die werk by FEKRRA doen.
• Politieke partye is u persoonlike keuse.

22. Waaraan moet ek voldoen om tot die bestuur van die BBV verkies te word?
‘n Belangstelling in die munisipale sake wat u en u buurman en al u plaaslike vriende en al die inwoners van die dorp raak. ‘n Toegewydheid om die lede se belange te bevorder. Stel uself beskikbaar wanneer die volgende algemene jaarvergadering gehou word. Maak kontak met bestaande bestuurskomiteelede sodat hulle van u bereidwilligheid weet. As u ‘n kenner op ‘n sekere gebied is, des te beter. Die BBV het u nodig. Die dorp ook.

23. En die wyskomitees?
Maak kontak met u raadslid. As u nie weet wie hy/sy is nie, vra ons.

24. Die BBV is nie 'n alternatiewe munisipaliteit nie.
Die BBV is nie 'n alternatiewe munisipaliteit nie en poog ook nie om een te wees nie. Dieselfde geld vir FEKRRA en die wykskomitees. Nie een van voorgaande het toegang tot die amptenary, hul werk of hul dokumentasie nie. Daar is wel sekere dokumente, soos die jaarlikse begroting, die geïntegreerde ontwikkelingsplan en ander wat die munisipaliteit aan die publiek beskikbaar stel. 

Uiteraard is daar vertroulike vergaderings in die munisipaliteit waartoe die publiek nie toegang het nie.

Enigeen kan raadsvergaderings bywoon. Openbare vergaderings word elke jaar gehou waartydens die publiek insette kan lewer tot die jaarlikse begroting en die geïntegreerde ontwikkelingsplan. Ongelukkig word dit swak bygewoon.

Comments