News/Nuus‎ > ‎

Public meeting - Newton Hall - 23rd March 2011

posted Mar 22, 2011, 10:20 PM by JBay RA

Die Kouga Besigheidsforum en die Jeffreysbaai Inwonersvereniging het gesamentlik 'n openbare vergadering gereël wat gehou sal word by die Newtonsaal in Goedehoopstraat, om 09:00vm, Woensdag 23 Maart.

 Die doel van hierdie vergadering is om 'n strategie te ontwikkel wat omsien na die gemeenskaplike belange van Jeffreysbaai inwoners, besighede en ander belanghebbendes in hulle verhouding met die Kouga Munisipaliteit.

 Alle organisasies van die burgerlike samelewing in die groter Jeffreysbaai area word genooi om hierdie vergadering by te woon. Dit sluit onder andere alle inwoners verenigings, besigheidsforums, godsdienstige groepe, ondersteuningsgroepe, liefdadigheidorganisasies, gemeenskapspolisiëringsforums en buurtwagte in,.

 Die agenda vir hierdie vergadering is as volg:

 1. Verwelkoming

2. Vorming van 'n verteenwoordigende groep uit die belanghebbendes.

3. Bespreking van verteenwoordiging deur belangegroepe in hierdie te stigte groep.

4. Verkiesing van 'n voorlopige komitee

5. Lys van sake wat Jeffreysbaai aangaan

6. Indeling van sake.volgens belangrikheid

7. Verdere optredes

--------------------------------------------------------------------------------

The Kouga Business Forum and the Jeffreys Bay Residents Association have jointly arranged a public meeting to be held at the Newton Hall in Goedehoop Street at 9am on Wednesday 23rd March.

The objective of this meeting is to develop a strategy for representing the common interests of Jeffreys Bay residents, businesses and other stakeholders in their relationship with the Kouga Municipality.

All organisations representing civil society in the greater Jeffreys Bay area are invited to this meeting, including all residents associations, business forums, religious groups, support groups, charitable organisations, community policing forums and neighbourhood watches, amongst others.

The agenda for this meeting is as follows:

1. Welcome

2. Formation of a stakeholders representative group.

3. Discussion of stakeholder representation in this group.

4. Election of a provisional committee

5. Listing of issues facing Jeffreys Bay

6. Prioritisation of issues.

7. Next steps

Comments